Skip to main content

Doelstellingen volgens art.3 Statuten

 1. De vereniging heeft tot doel de gemeenschappelijke en de persoonlijke ambtelijke
  en rechtspositionele belangen van de leden te behartigen; alsmede de belangen
  van het ambt dat de leden vertegenwoordigen; het leggen, onderhouden en
  bevorderen van een goede collegiale verstandhouding tussen de leden en oud-leden, dit alles in de ruimste zin.
 2. De belangenbehartiging heeft betrekking op de (individuele) rechtspositie en de
  (collectieve) arbeidsvoorwaarden, alsmede op de ondersteuning van de leden bij hun professionele ontwikkeling.
 3. De voorwaarden voor de individuele belangenbehartiging worden opgenomen in een eigen reglement Rechtsbijstand en Advies.
 4. De collectieve belangen kunnen onder andere behartigd worden door periodiek overleg met de dienstleiding of de verantwoordelijke bewindspersoon.
 5. De collectieve belangen kunnen mede worden behartigd door:
  a. het afsluiten, dan wel laten afsluiten, van collectieve overeenkomsten ter
  vaststelling van de arbeidsvoorwaarden voor leden van de vereniging;
  b. deelname aan het departementaal georganiseerd overleg met het bevoegd gezag.
  6. De collectieve belangen worden bij voorkeur behartigd door de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen (hierna: CMHF). De CMHF is daartoe aangesloten bij de vakcentrale voor professionals (hierna: VCP).
  7. De vereniging tracht haar doel mede te bereiken door:
  a. Het lidmaatschap van de CMHF;
  b. Het doen van voordrachten bij de CMHF tot benoeming van
  vertegenwoordigers in het departementaal georganiseerd overleg (hierna:
  DGO) en de ondernemingsraden van het Ministerie van Sociale Zaken en
  Werkgelegenheid en andere ministeries en dienstonderdelen alsmede in het bestuur van de CMHF;
  c. Het zitting verkrijgen in overlegorganen voor ambtenaren.
  8. De vereniging tracht haar doel voorts ook te bereiken door:
  a. het houden van vergaderingen, het geven van voorlichting en het organiseren van excursies voor (oud-)leden;
  b. het uitbrengen van adviezen;
  c. het samenwerken met andere verenigingen die een vergelijkbaar doel nastreven;
  d. andere wettige middelen.