Skip to main content

Akkoord cao Rijk

 

Partijen bij de cao Rijk hebben een akkoord bereikt. Evenals bij de andere kabinetssectoren heeft het akkoord een lange looptijd met een gedifferentieerde loonstijging.

De gemiddelde loonstijging gedurende de looptijd van 27 maanden bedraagt net geen 9%; voor de achterban van de CMHF gaat deze richting 8%. Naast deze verhoging van de schaalbedragen krijgen de rijksambtenaren tweemaal een uitkering van 450 euro (eind 2022 resp. april 2023).

Saillant punt uit de cao is de ombouw van de PAS naar een opbouwregeling. Hiervoor is een ruim overgangsrecht afgesproken, waarbij 45-plussers nog kunnen kiezen voor de (gedeeltelijk) oude regeling. Degenen die niet kiezen voor PAS ontvangen extra IKB-uren. Die keuze moet dit jaar worden gemaakt.

De CMHF stuurt vandaag een mailing naar al de verenigingen die leden hebben in het rijk. Partijen koppelen 7 juli terug hoe hun ledenraadpleging is verlopen.

Klik hier voor het onderhandelingsresultaat

Cao Rijk getekend

Op maandag 11 juli is de nieuwe cao voor rijksambtenaren ondertekend door alle partijen waaronder de CMHF (op foto links Jan Hut CMHF-onderhandelaar). De nieuwe cao heeft een looptijd tot 1 juli 2024.

De achterbannen van de bonden hebben met een grote meerderheid ingestemd met het resultaat.

Sommige onderwerpen behoeven nog nadere uitwerking danwel hebben nadere uitleg nodig. Dit laatste geldt met name voor de afspraken omtrent de verlofregelingen c.q. de PAS. Voor het einde van dit jaar moet namelijk gekozen worden of men gebruik wenst te (blijven) maken van de PAS of van de nieuwe verlofregeling. In september gaan partijen bij die keuze behulpzaam zijn middels een voorlichtingscampagne.

klik hier voor de getekende cao Rijk 2022-2024